DLA OSÓB INDYWIDUALNYCH

Prawo Rodzinne i Opiekuńcze

Prowadzenie spraw z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego wymaga od radcy prawnego nie tylko znakomitego przygotowania oraz uważnego słuchania klienta, ale i dużej dojrzałości zawodowej, a co za tym idzie – profesjonalizmu.

Poznawanie przez X lat specyfiki prowadzenia postępowań sądowych oraz stosowanych praktyk przez sądy będące w okręgu właściwym dla miasta Wieluń i okolic spowodowało nabycie przez nasz zespół umiejętności odpowiedniego i sprawnego kierowania nawet najbardziej zawiłymi sprawami.

Tylko lata praktyki pozwalają prawnikom świadczyć pomoc prawną oraz wsparcie w takich postępowaniach w sposób efektywny, ale i komfortowy dla klienta.

Sprawy rodzinne i opiekuńcze cechują się przede wszystkim wzbudzaniem silnych emocji, a ich adekwatne i rozsądne przekierowane jest elementem koniecznym, aby wynik postępowania był satysfakcjonujący dla klienta.

Pamiętamy, iż dobry pełnomocnik cechuje się cierpliwością, wysoką empatią, zaangażowaniem oraz oczywiście pełną dyskrecją. Nasi klienci mogą liczyć, iż nasz zespół do każdej sprawy podejdzie w sposób indywidualny oraz sumienny i zapewni klientowi wsparcie merytoryczne i emocjonalne.

Dbamy o to, aby klient w każdym stadium sprawy czuł się wysłuchany i świadomy, iż zapewnienie mu możliwości skutecznego wykonywania jego praw stanowi dla naszej Kancelarii priorytet. Przedstawiamy w sposób rzetelny, jasny i bezpośredni sytuację prawną klienta oraz możliwe sposoby rozwiązania jego problemów bez zbędnej intensyfikacji kosztów. W razie konieczności, działamy przed sądami i organami w imieniu i na rzecz klienta.

Zapewniamy naszym klientom wsparcie od pierwszego spotkania aż do prawomocnego zakończenia postępowania oraz pozostajemy dyspozycyjni w razie potrzeby.

Udzielenie porady prawnej klientowi poprzedzone jest dogłębną, lecz szybką i skuteczną analizą sprawy przez wykwalifikowany zespół. Zakładamy, iż nie ma dwóch takich samych stanów faktycznych, dlatego z każdą sprawą mierzymy się indywidualnie.

Po rzetelnym wysłuchaniu życzeń klienta jesteśmy w stanie zapewnić gwarancję satysfakcji dla obydwu stron.

Świadczymy pomoc prawną w zakresie prawa rodzinnego i opiekuńczego, a w szczególności:

w sprawach o rozwód, z orzeczeniem lub bez orzeczenia o winie,

w sprawach o ustalenie i zasądzenie, podwyższenie oraz obniżenie alimentów,

w sprawach o separację;

w sprawach o kontakty z dzieckiem oraz władzę rodzicielską;

w sprawach o ustalenie, zaprzeczenie ojcostwa lub macierzyństwa;

w sprawach o miejsce zamieszkania dziecka;

w sprawach z zakresu opieki i kurateli;

w sprawach o przysposobienie;

w sprawach o podział majątku, ustalenie rozdzielności majątkowej;

reprezentacja w postępowaniach mediacyjnych.

Rozwody

Gdy w małżeństwie nastąpił zupełny i trwały rozkład pożycia, czyli ustanie więzi fizycznej, gospodarczej oraz emocjonalnej, sposobem na rozwiązanie tego małżeństwa jest przeprowadzenie sądowej sprawy o rozwód.

Postępowanie takie wszczyna jeden z małżonków przez wystosowanie do sądu pozwu przeciwko drugiemu małżonkowi. Pozew taki może zawierać żądanie orzeczenia o winie rozkładu pożycia ponoszonej przez jednego z małżonków. Posiedzenia dotyczące sprawy rozwodowej odbywają się przy zamkniętych drzwiach, a strony biorą czynny udział przy prowadzeniu postępowania dowodowego.

Sąd po przeprowadzeniu posiedzenia rozstrzyga o władzy rodzicielskiej nad dzieckiem stron, o kontaktach rodziców z dzieckiem oraz o ponoszeniu kosztów utrzymania i wychowania dziecka. Strony mogą zawrzeć porozumienie co do wykonywania władzy rodzicielskiej oraz kontaktów z dzieckiem, które sąd bierze pod uwagę.

W wyroku rozwodowym mogą znaleźć się również ustalenia dotyczące wspólnego mieszkania małżonków, podziału wspólnego majątku małżonków.

Zapewniamy dyskretną i profesjonalną pomoc prawną na każdym etapie postępowania – od przygotowania pozwu do prawomocnego zakończenia postępowania. Nasi klienci mogą liczyć na poradę, jak i skuteczną reprezentację przed sądem oraz wsparcie merytoryczne przed przesłuchaniem stron. Naszym celem jest sprawne uzyskanie rozwodu oraz zminimalizowanie kosztów. W efekcie nasi klienci mogą czuć się spokojni o zabezpieczenie ich interesów.

Alimenty

Krewni w linii prostej obciążeni są obowiązkiem dostarczania środków utrzymania oraz wychowania sobie wzajemnie. Najczęściej to rodzice obowiązani są do spełniania regularnych świadczeń alimentacyjnych (przeważnie w formie pieniężnej) na rzecz dzieci, które nie są w stanie samodzielnie się utrzymać.

Obowiązek taki może też obciążać jednego z małżonków w trakcie lub po ustaniu małżeństwa. Celem takiego postępowania w trakcie trwania małżeństwa jest wyrównanie stopy życiowej obojga małżonków. Po rozwodzie, jeden z małżonków może żądać od drugiego małżonka, który w wyroku rozwodowy uznany został winnym rozkładu pożycia małżeńskiego, zasądzenia na jego rzecz alimentów, jeżeli rozwód pociągnął za sobą istotne pogorszenie sytuacji materialnej pierwszego małżonka.

Jeżeli żaden z małżonków nie ponosi winy za rozkład pożycia albo ponoszą ją oboje, małżonek znajdujący się w niedostatku może żądać zasądzenia alimentów od drugiego małżonka.

Prowadzimy sprawy o ustalenie obowiązku alimentacyjnego i zasądzenie alimentów oraz podwyższenie lub ich obniżenie. Zapewniamy wsparcie również przy egzekucji zasądzonych kwot.

Naszym celem jest sprawne uzyskanie środków alimentacyjnych i ich możliwie najszybsze wyegzekwowanie. Prowadząc postępowania staramy się zminimalizować stres naszych klientów i zapewnić im wsparcie merytoryczne oraz szeroko pojęty komfort.

Kontakty z dzieckiem i władza rodzicielska

Kontakty z dzieckiem obejmują w szczególności przebywanie z dzieckiem, w tym odwiedziny, spotkania, zabieranie dziecka poza miejsce jego stałego pobytu i bezpośrednie porozumiewanie się, utrzymywanie korespondencji, korzystanie z innych środków porozumiewania się na odległość, w tym ze środków komunikacji elektronicznej.

Rodzice i dzieci mają bezwzględne prawo utrzymywania ze sobą kontaktów, co stanowi również ich wzajemny obowiązek. Sąd może ograniczyć, a nawet zakazać utrzymywania kontaktów między rodzicami i dziećmi, gdy narażają lub zagrażają one dobru dziecka. Jeżeli brak jest takiego zagrożenia, rodzice samodzielnie mogą porozumieć się w sprawie kontaktów z dzieckiem lub może to zrobić za nich sąd opiekuńczy.

Kancelaria posługując się odpowiednimi metodami analizuje i ustala najlepsze możliwe rozwiązanie dla klienta dotyczące kontaktów z dzieckiem, a następnie wspiera klienta w osiągnięciu tego celu w sposób sądowy lub polubowny.

Przymiot władzy rodzicielskiej pozwala rodzicom sprawować pieczę nad dzieckiem, zarząd jego majątkiem oraz jego reprezentację. Każdy z rodziców ma ustawowe prawo i obowiązek wykonywania władzy rodzicielskiej nad swoim dzieckiem. Odpowiednie ustanowienie zakresu władzy rodzicielskiej jest znaczące przy umożliwieniu dziecku prawidłowego jego rozwoju.

Władza rodzicielska może zostać ograniczona lub zawieszona, a rodzic może zostać jej pozbawiony, przy czym możliwe jest jej późniejsze przywrócenie. Pomagamy osiągnąć rodzicom konsensus co do wykonywania władzy rodzicielskiej, ale również wspieramy ich w dochodzeniu ustanowienia sposobu jej wykonywania przed sądem. Mamy na uwadze nie tylko interes klienta, ale i dobro jego dziecka.

Separacja

Alternatywą dla orzeczenia rozwodu jest orzeczenie separacji między małżonkami.
Małżonkowie decydują się na nią, gdy następuje pomiędzy nimi zupełny rozkład pożycia, co oznacza ustanie więzi emocjonalnej, fizycznej i gospodarczej, ale nie jest to stan trwały i nieodwracalny.

Sprawa nieco komplikuje się, gdy małżonkowie mają wspólne małoletnie dzieci, a ich dobro mogłoby ucierpieć wskutek separacji lub gdy orzeczenie separacji byłoby sprzeczne z zasadami współżycia społecznego.

Orzeczenie separacji rodzi takie same skutki jak rozwiązanie małżeństwa przez rozwód, a między małżonkami następuje od momentu jej orzeczenia powstanie rozdzielności majątkowej. Separacja od rozwodu różni się przede wszystkim tym, iż na zgodny wniosek małżonków może zostać ona zniesiona.

Znamy specyfikę postępowań dotyczących orzeczenia separacji oraz wszystkich czynności związanych ze sprawą, które należy podjąć, aby zapewnić klientowi skuteczne rozwiązanie jego problemu. Klienci naszej Kancelarii mogą być pewni, iż ich sprawą zajmą się wykwalifikowani prawnicy, którzy przeanalizują dogłębnie konkretny przypadek i udzielą klientowi należnego wsparcia prawnego.

Ustalenie miejsca zamieszkania dziecka

Elementem koniecznym po rozwiązaniu małżeństwa jest ustalenie miejsca zamieszkania małoletnich dzieci byłych małżonków. Procedurę taką wszczyna się, gdy porozumienie między rodzicami jest niemożliwe do osiągnięcia.

Zgodnie z przepisami prawa, miejscem zamieszkania dziecka, które pozostaje pod władzą rodzicielską, jest miejsce zamieszkania jego rodziców albo tego z rodziców, któremu wyłącznie przysługuje władza rodzicielska lub któremu zostało powierzone wykonywanie tej władzy.

Po rozwiązaniu małżeństwa, gdy małżonkowie przestają ze sobą zamieszkiwać, a pod ich wspólną władzą rodzicielską pozostają małoletnie dzieci koniecznym jest ustalenie miejsca zamieszkania tych dzieci. Rodzice mogą porozumieć się w tej sprawie.

Procedurę drogi sądowej wszczyna się, gdy porozumienie między rodzicami jest niemożliwe do osiągnięcia. Prowadzimy sprawy sądowe o ustalenie miejsca zamieszkania dziecka, ale i również wspieramy klientów w toku mediacji z drugim rodzicem, gdy jest ona możliwa.

Miejsce zamieszkania dziecka określa się jako miejsce pobytu przy ojcu lub przy matce.
Sąd ustalając miejsce pobytu dziecka może brać pod uwagę rozsądne jego życzenia.

Ceniąc wartość jaką jest rodzina kierujemy się dobrem dziecka, a pomoc w ustaleniu dla niego odpowiedniego miejsca zamieszkania stanowi dla nas priorytet. Mamy świadomość, iż to właśnie ustalenie miejsce pobytu dziecka jest czynnikiem, który wpływa znacząco na jego rozwój, zwłaszcza po rozstaniu rodziców. Dokładamy najwyższej staranności, aby procedura przebiegła bez intensyfikacji dodatkowych negatywnych emocji.

Rozdzielność majątkowa, podział majątku

Sprawy o charakterze majątkowym nie należą do spraw prostych i nieskomplikowanych.
Wiążą się one z koniecznością zgromadzenia dużej ilości dokumentów finansowych oraz dowodów, które muszą zostać w sposób odpowiedni przedstawione sądowi.

Przeprowadzenie ich samodzielnie wiąże się z koniecznością poświęcenia im bardzo dużej ilości czasu oraz wysiłku. Niejednokrotnie zdarza się, iż wsparcie profesjonalisty ułatwia ten proces i zwiększa szanse jego satysfakcjonującego zakończenia.

Prowadzimy postępowania w sprawie podziału majątku po rozwodzie oraz ustanowienia rozdzielności majątkowej.

Po orzeczeniu rozwodu następuje ustanie wspólności majątkowej byłych małżonków i konieczne jest dokonanie podziału majątku. Można go dokonać w trakcie postępowania rozwodowego, ale zdarza się, iż obligatoryjnie musi zostać ono przeprowadzone odrębnie. Podział majątku może nastąpić w sposób umowny lub sądowy. Zapewniamy wsparcie w obu sposobach rozwiązania tego problemu.

Rozdzielność majątkowa może zostać ustanowiona dobrowolnie poprzez sporządzenie umowy majątkowej małżeńskiej przed zawarciem małżeństwa lub w trakcie przez samych małżonków. Może zdarzyć się jednak, iż będzie ona ustanowiona w sposób przymusowy przez sąd. Taka konieczność może nastąpić, gdy jeden z małżonków trwoni majątek – drugi małżonek, powołując się na ważny powód, może zgłosić żądanie do sądu. Takie żądanie może wystosować również wierzyciel jednego z małżonków.

Postępowania mediacyjne

Jesteśmy zwolennikami korzystania z polubownych sposobów rozwiązywania sporów, o ile jest to możliwe. Zabezpieczamy interesy naszych klientów w toku postępowań mediacyjnych, analizujemy przedstawione scenariusze zakończenia sprawy i wyszukujemy najlepszych rozwiązań dla naszych klientów.

Przygotowujemy klientów merytorycznie do udziału w mediacji lub negocjacjach oraz wspieramy w toku ich prowadzenia. Przedstawiamy w sposób jasny i klarowny konsekwencje prawne podjęcia konkretnych działań i zgody na dane rozwiązania zaproponowane przez drugą stronę. Służymy radą na każdym etapie mediacji.

Kancelaria Niciejewski od ponad 15 lat świadczy profesjonalną pomoc prawną oraz reprezentuje Klientów w sprawach określanych jako prawo rodzinne Wieluń. Jest to dział prawa, który obejmuje często trudne dla Klientów obszary, dlatego nasze usługi świadczymy na najwyższym poziomie profesjonalizmu, zapewniając właściwe wsparcie na każdym etapie współpracy. Jeśli potrzebujesz wsparcia i pomocy specjalistów prawa rodzinnego, skontaktuj się z Kancelarią Niciejewski.

Prawo rodzinne Wieluń – profesjonalna pomoc prawna

Adwokat od spraw rodzinnych chroni i zabezpiecza interesy Klienta będącego stroną postępowania sądowego z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego. Do każdej współpracy podchodzi indywidualnie, analizując dokładnie sytuację Klienta i oceniając korzystne dla Klienta możliwe rozwiązania sprawy. Adwokat do spraw rodzinnych w jasny sposób wyjaśnia Klientowi sytuację prawną i przeprowadza przez cały proces, obierając najlepszą dla Klienta strategię. Nie wszystkie sprawy rodzinne muszą się kończyć sprawą sądową, dlatego adwokat rodzinny po analizie statusu quo proponuje możliwe sposoby rozwiązania, zawsze mając na uwadze dobro Klienta.

Adwokat prawo rodzinne – kompleksowa pomoc prawna

Kancelaria Prawa Rodzinnego Niciejewski oferuje kompleksową pomoc prawną, co oznacza, że prawnik do spraw rodzinnych doradza na każdym etapie współpracy i reprezentuje Klienta przed sądami i organami. Ponadto czuwa nad prawidłowym obiegiem dokumentacji, sporządza stosowne pisma procesowe oraz nadzoruje obowiązujące terminy. Prawnik rodzinny z Kancelarii Niciejewski zapewnia całkowitą dyskrecję i wysoki poziom profesjonalizmu. Przed sądami i organami reprezentuje Klienta z godnością i pełnym zaangażowaniem.

Prawo rodzinne Wieluń i pozostałe dziedziny prawa

Adwokaci Wieluń z Kancelarii Niciejewski świadczą profesjonalną pomoc prawną nie tylko z zakresu prawa rodzinnego. Nasze doradztwo obejmuje także prawo cywilne Wieluń oraz prawo karne Wieluń. Zapewniamy pełne zaangażowanie oraz najwyższą jakość usług. Zapraszamy do kontaktu z Kancelarią oraz zapoznania się z ofertą doradztwa prawnego.

ADRES

ul. Kilińskiego 8

98-300 Wieluń

SEKRETARIAT

Tel: 43 8430851

Mail: kancelaria@niciejewski.pl

TELEFONY

Damian Niciejewski 502 708 557

Małgorzata Kubicka-Osiecka 530 005 272

Jacek Kępa 501 165 184