[wpseo_breadcrumb]

 

Wiedza dotycząca świadczeń alimentacyjnych staje się coraz bardziej powszechna. Najbardziej problematyczną kwestią bywa egzekucja już zasądzonych (ugodzonych) alimentów w sytuacji, gdy dłużnik przebywa za granicą, a w kraju nie pozostawił majątku.

Mimo że uzyskanie pieniędzy tytułem alimentów od dłużnika ukrywającego się za granicą jest trudne, to istnieje taka możliwość i warto z niej korzystać. Stopień skomplikowania procedury ściągnięcia długu zależy również od tego, w jakim kraju przebywa dłużnik.

Przedmiotowy artykuł dotyczy dochodzenia alimentów od dłużnika przebywającego w jednym z krajów Unii Europejskiej (poza Danią).

Kwestie związane z wykonywaniem orzeczeń sądowych dotyczących świadczeń alimentacyjnych na terenie Unii Europejskiej reguluje Rozporządzenie Rady (WE) nr 4/2009 z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie jurysdykcji, prawa właściwego, uznawania i wykonywania orzeczeń oraz współpracy w zakresie zobowiązań alimentacyjnych (Dz.Urz.UE,L 2009 Nr 7, str. 1). Ma ono na celu zagwarantowanie szybkiego i skutecznego uzyskiwania należności z tytułu zobowiązań alimentacyjnych. Przewiduje stosowanie dziewięciu standardowych formularzy, które powinny ułatwić komunikację między organami centralnymi i pozwolić na składanie wniosków drogą elektroniczną.

Dla dochodzenia alimentów od dłużnika, który przebywa w jednym z krajów członkowskich Unii Europejskiej (poza Danią) wymagane jest złożenie następujących dokumentów:

  • wniosek (sporządzony zgodnie z wymogami Rozporządzenia Rady (WE) nr 4/2009) w sprawie uzyskania świadczeń alimentacyjnych – załącznik VI Rozporządzenia Rady (WE) 4/2009 w języku polskim i w języku państwa, w którym przebywa dłużnik (adresowany do sądu okręgowego, właściwego dla miejsca zamieszkania wierzyciela, w którym to wniosku należy wskazać adres zamieszkania dłużnika oraz prawomocne orzeczenie sądu),
  • wniosek o wydanie prawomocnego orzeczenia wraz ze stosownym wyciągiem z orzeczenia (adresowany do sądu, który wydał orzeczenie),
  • szczegółowy wykaz zaległości alimentacyjnych (sporządzony przez wierzyciela),
  • pełnomocnictwo upoważniające organ zagraniczny do prowadzenia egzekucji świadczeń alimentacyjnych (dotyczy następujących krajów: Czechy, Niemcy, Francja),
  • oryginał zupełnego odpisu aktu urodzenia dziecka (gdy dziecko pochodzi ze związku pozamałżeńskiego),
  • oryginał skróconego odpisu aktu urodzenia dziecka w wersji wielojęzycznej (gdy dziecko pochodzi ze związku małżeńskiego),
  • zaświadczenie o kontynuowaniu nauki przez uprawnionego po 16 roku życia,
  • informacja dotycząca konta bankowego.

Egzekwowanie alimentów może mieć miejsce wyłącznie na podstawie prawomocnego orzeczenia sądu (wyrok, postanowienie, ugoda) wskazującego kwotę zobowiązania dłużnika z tytułu alimentów.

Warunkiem skierowania wniosku o egzekucję alimentów jest istnienie długu. Przyjmuje się, że zwłoka z zapłatą zobowiązania za 2 miesiące jest wystarczająca do złożenia wniosku o egzekucję alimentów do organu w państwie zamieszkania dłużnika alimentacyjnego.

Wszystkich zainteresowanych współpracą z naszymi doświadczonymi adwokatami Wieluń zachęcamy do kontaktu. Oferujemy szeroki zakres usług, pomoc w sprawach z zakresu prawa rodzinnego.