Zasiedzenie to instytucja prawa cywilnego umożliwiająca skorygowanie stanu prawnego rzeczy długotrwale niezgodnego ze stanem posiadania. W ten sposób można nabyć własność nieruchomości (art. 172 Kc) i ruchomości (art. 174 Kc), jak również służebność gruntową polegającą na korzystaniu z trwałego i widocznego urządzenia (art. 292 Kc).

Przepis art. 2 ustawy o zachowaniu narodowego charakteru strategicznych zasobów naturalnych kraju z dnia 06.07.2001 r. (Dz. U z 2018 poz. 1235) stanowi, że zasoby naturalne wymienione w art. 1 tej ustawy (m.in. lasy państwowe), stanowiące własność Skarbu Państwa nie podlegają przekształceniom własnościowym, z zastrzeżeniem przepisów zawartych w ustawach szczególnych. Czy zatem zasiedzenie własności lasu państwowego jest możliwe?

W postanowieniu z dnia 10.05.2019 r. (I CSK 207/18, Legalis nr 1922641) Sąd Najwyższy uznał, że: Przepis art. 2 ustawy z 6.07.2001 r. o zachowaniu narodowego charakteru strategicznych zasobów naturalnych kraju (Dz.U. Nr 97,poz. 1051 ze zm.) nie wyłącza nabycia przez zasiedzenie nieruchomości Skarbu Państwa stanowiącej las państwowy w rozumieniu art. 1 pkt 3 tej ustawy, na zasadach określonych w art. 172 i n. KC. Powyższe zagadnienie
prawne było ponadto przedmiotem rozważań Sądu Najwyższego, który w uchwale Składu Siedmiu Sędziów SN z dnia 21.06.2023 r. (III CZP 94/22, Legalis nr 2952530) wyraźnie orzekł, iż: Artykuł 2 ustawy z dnia 6 lipca 2001 r. o zachowaniu narodowego charakteru strategicznych zasobów naturalnych kraju nie wyłącza możliwości zasiedzenia nieruchomości stanowiącej las państwowy.

Przyjąć wobec tego należy, że w przypadkach, w których dopuszczalny jest obrót nieruchomościami leśnymi Skarbu Państwa w rozumieniu ustawy z 28 września 1991 r. o lasach (Dz.U. z 2023 r. poz. 1356), możliwe jest również zasiedzenie własności nieruchomości będącej lasem lub jej części bądź też udziału we współwłasności. Ustawą szczególną w rozumieniu art. 2 ustawy o zachowaniu narodowego charakteru strategicznych zasobów naturalnych kraju jest ustawa o lasach. Przepis art. 38 tej ustawy reguluje zasady sprzedaży (w drodze przetargu publicznego) lasów, gruntów i innych nieruchomości Skarbu Państwa znajdujących się w zarządzie Lasów Państwowych. Lasy, które mogłyby zostać zbyte na podstawie art. 38 ustawy o lasach, mogą stanowić zatem także przedmiot zasiedzenia.

Wszystkich zainteresowanych współpracą z naszymi doświadczonymi adwokatami z Wielunia zachęcamy do kontaktu. Oferujemy kompleksową pomoc prawną w sprawach z zakresu prawa cywilnego.