Zbycie nieruchomości (m.in. poprzez zawarcie umowy sprzedaży, zamiany bądź darowizny) nie wymaga osobistego stawiennictwa jej właściciela u notariusza sporządzającego akt notarialny. Strony umowy przenoszącej własność nieruchomości mogą być reprezentowane przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo do dokonania zbycia nieruchomości powinno być jednak udzielone w tej samej formie, jaka przewidziana jest dla umów zobowiązujących
do przeniesienia własności nieruchomości i umów przenoszących własność nieruchomości, tj. w formie aktu notarialnego.

Kto może sporządzić pełnomocnictwo (niezbędne do zbycia nieruchomości w Polsce) za granicą?
W przypadku gdy dana osoba zamierzająca zawrzeć umowę zbycia nieruchomości w Polsce przebywa poza jej granicami (bez możliwości przyjazdu do kraju celem udzielenia pełnomocnictwa w formie aktu notarialnego), pojawia się pytanie, w jaki sposób może udzielić ww. pełnomocnictwa w kraju zamieszkania.

 Konsul
Zgodnie z art. 28 ust. 3 ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r. Prawo konsularne (Dz. U z 2023 r. poz. 1329) – konsul może sporządzić akt notarialny po uzyskaniu od Ministra Sprawiedliwości upoważnienia na piśmie, udzielonego mu na wniosek ministra właściwego do spraw zagranicznych. Istnieje zatem możliwość sporządzenia pełnomocnictwa w formie aktu notarialnego przez konsula, jednak cała procedura poprzedzająca sporządzenie takiego aktu
może być długotrwała.

 Notariusz zagraniczny
Pełnomocnictwo do zbycia nieruchomości w Polsce może być również sporządzone przez zagranicznego notariusza. Zagraniczny akt notarialny musi być jednak zaopatrzony w klauzulę apostille wydawaną przez właściwy organ państwa, z którego dokument pochodzi. Apostille to poświadczenie o urzędowym charakterze dokumentu krajowego niezbędnego w celu użycia go za granicą. Poświadcza autentyczność podpisu, charakteru, w jakim działała osoba, która podpisała dokument, oraz, w razie potrzeby, tożsamości pieczęci lub stempla, którym opatrzony jest dokument. Apostille jest uznawana i wydawana przez Polskę oraz ponad 120 innych państw (stron Konwencji znoszącej wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów
urzędowych z dnia 5 października 1961 r. (Dz.U. z 2005 r. Nr 112, poz. 938), których listę można znaleźć na stronie internetowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Każde z tych państw posiada organ dokonujący na jego terytorium poświadczenia apostille. Państwa niebędące stronami ww. Konwencji wymagają od posiadaczy dokumentów pochodzących z zagranicy ich zalegalizowania.
Jak stanowi art. 25 ust. 1 zd. 1 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. Prawo prywatne międzynarodowe (Dz. U. z 2023 r. poz. 503), forma czynności prawnej podlega prawu właściwemu dla tej czynności, toteż pełnomocnictwo do zbycia nieruchomości musi odpowiadać formie przewidzianej przez prawo państwa, w którym zostanie sporządzone.
W przypadku, gdy pełnomocnictwo nie zostanie sporządzone w języku polskim, niezbędne będzie przetłumaczenie go na język polski przez tłumacza przysięgłego.

Treść pełnomocnictwa
Treść pełnomocnictwa do zbycia nieruchomości powinna obejmować przede wszystkim:
 miejsce sporządzenia,
 określenie rodzaju pełnomocnictwa,
 dane mocodawcy i pełnomocnika (imiona, nazwiska, nr PESEL, nr dowodu
osobistego/paszportu, adres zamieszkania),
 dane nabywcy,
 zakres czynności, do których pełnomocnictwo ma być udzielone,
 informacje dotyczące nieruchomości (miejsce położenia, adres, nr ewidencyjny działki,
nr księgi wieczystej),
 cenę (w przypadku umowy sprzedaży),
 podpis mocodawcy.
Pełnomocnictwo może ponadto wskazywać okres jego ważności.

Wszystkich zainteresowanych współpracą z naszymi doświadczonymi adwokatami z Wielunia zachęcamy do kontaktu. Oferujemy kompleksową pomoc prawną w sprawach z zakresu prawa cywilnego.